"Szlak Brdy"

Regionalny Oddział PTTK w Bydgoszczy

OGÓLNOPOLSKI MŁODZIEŻOWY KONKURS KRAJOZNAWCZY "POZNAJEMY OJCOWIZNĘ" - edycja XXII (2014/2015 r.)

5 edycja oddziałowa


Regulamin

I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE 1. Regionalny Oddział PTTK "Szlak Brdy" w Bydgoszczy jest organizatorem 5 edycji eliminacji oddziałowych ogólnopolskiego konkursu krajoznawczego dla dzieci i młodzieży pt. "Poznajemy Ojcowiznę". Konkurs otrzymał dofinansowanie ze środków Miasta Bydgoszczy.
2. Celem konkursu jest popularyzowanie:
a) poznawania Ziemi Ojczystej, jej przeszłości i dnia dzisiejszego,
b) pogłębiania wiadomości o miejscu zamieszkania i różnych zakątkach kraju poznawanych (indywidualnie lub zespołowo) podczas wędrówek,
c) rozwijania wśród dzieci i młodzieży umiejętności dostrzegania walorów krajoznawczych i kulturowych swojego regionu,
d) dokumentowania poznawanych obiektów przy pomocy fotografii, rysunku, nagrań dźwiękowych, filmowych, video, stron internetowych, prezentacji na CD i innych.
3. Tematyka konkursu:
a) Mój dom rodzinny, moja miejscowość, jej położenie, krajobraz i stan środowiska,
b) Dzieje mojej rodziny, tradycje i zwyczaje,
c) Historia mojej Ojcowizny, obiekty zabytkowe, miejsca pamięci,
d) Ludzie mojej miejscowości zasłużeni dla regionu i kraju,
e) Moje najciekawsze ścieżki krajoznawczo-turystyczne, f) Nasza szkoła, historia i tradycje SKKT-PTTK w mojej szkole,
g) Moja Ojcowizna - jej miejsce w Polsce i Europie,
h) Losy moich bliskich i rodaków poza granicami kraju
i) Aktualne wydarzenia, rocznice i jubileusze.
4. Konkurs rozgrywany jest w kategorii indywidualnej i zespołowej w następujących typach szkół: szkołach podstawowych, gimnazjach oraz szkołach ponadgimnazjalnych. W kategorii zespołowej mogą brać udział grupy składające się z 2-4 osób.
5. Jeżeli szkoła nie organizuje etapu podstawowego, uczestnicy indywidualni mogą zgłaszać swój akces w konkursie bezpośrednio u organizatora etapu oddziałowego.

II. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1. Podstawową zasadą jest samodzielne prowadzenie rzetelnej dokumentacji krajoznawczo-turystycznej.
2. Prace zgłaszane do konkursu powinny zawierać elementy własnej, autorskiej oceny obserwowanych zjawisk, zebranego materiału - unikać należy zbytniego i dosłownego korzystania z istniejących już opracowań (przesadne wykorzystywanie cytatów z przewodników i innych opracowań krajoznawczych będzie prowadziło do dyskwalifikacji).
3. Przygotowując pracę na konkurs autorzy mogą korzystać z rad i pomocy opiekuna pracy oraz konsultacji z doświadczonymi krajoznawcami.
4. Prace indywidualne lub zespołowe mogą być przygotowane przez uczestników pod opieką jednego nauczyciela lub innej pełnoletniej osoby. W przypadku zespołów liczących 3 i 4 uczestników dopuszcza się przygotowywanie prac pod opieką dwóch nauczycieli lub innych osób pełnoletnich.
5. Na stronie tytułowej opracowania konieczna jest notatka zawierająca:
a) tytuł pracy,
b) imię i nazwisko autora lub autorów,
c) imię, nazwisko opiekuna lub opiekunów pracy.
Na kolejnej stronie należy umieścić dane według wzoru, którym jest „Karta identyfikacyjna pracy” stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
6. Do każdej pracy zgłaszanej na konkurs należy dołączyć „Kartę identyfikacyjną pracy” (wzór w załączeniu). Nie może być ona połączona z pracą w sposób trwały – należy zachować możliwość jej odłączenia od pracy, bez możliwości ich uszkodzenia.
7. Prace nie mogą być wykonywane w formacie większym od A4. Dopuszcza się natomiast załączniki do pracy w postaci makiet, gablot itp. Praca konkursowa wraz z załącznikami swą objętością nie może przekraczać 60 stron. Ograniczenie to nie dotyczy prac multimedialnych. Jako prace multimedialne traktowane są: filmy, prezentacje na CD, strony internetowe - nie będące uzupełnieniem bądź rozszerzeniem prac drukowanych lub pisanych ręcznie. Nadsyłane prace multimedialne muszą odtwarzać się z nośnika, na którym zostały przesłane. Autor zobowiązany jest podać nazwę i numer wersji programu, w którym praca powinna być odtwarzana.
8. Strona końcowa pracy powinna zawierać bibliografię (wykaz publikacji, opracowań i innych źródeł, z których korzystano przy jej pisaniu).

III. KALENDARZ KONKURSU
1. W dniach 01.04-15.06.2014 r. należy ogłosić konkurs w szkole (placówce). Wskazane jest rozpoczęcie przygotowań do konkursu przed zakończeniem roku szkolnego, aby uczestnicy mogli zebrać potrzebne materiały podczas wakacji.
2. Do dnia 30.09.2014 r. należy zgłosić udział danej szkoły (placówki) w konkursie, na adres:
Regionalnego Oddziału PTTK „Szlak Brdy”, 85-037 Bydgoszcz, ul. Sienkiewicza 1/I,
tel. 52 322 10 98 lub podając:
a) nazwę, numer i adres szkoły,
b) imię i nazwisko oraz telefon kontaktowy (e-mail) osoby odpowiedzialnej za etap szkolny.
3. Do dnia 15.10.2014 r. następuje składanie prac przez uczniów do opiekuna konkursu w szkole.
Opiekun konkursu powołuje komisję oceniającą prace.
4. W dniach 15-29.10.2014 r. szkolna komisja konkursowa ocenia prace pod względem:
a) zawartości merytorycznej opracowania (np. wiedzy krajoznawczej, historycznej, geograficznej, etnograficznej)
b) oceny poziomu literackiego oraz wyrazu artystycznego pracy (np. przyjęte rozwiązania plastyczne, jakość fotografii, strona edytorska).
5. Do dnia 30.10.2014 r. następuje rozstrzygnięcie etapu szkolnego. Szkolne komisje konkursowe wyłaniają po trzech finalistów z każdej kategorii (3 prace z kategorii indywidualnej, 3 – z kategorii grupowej, 3 – prace multimedialne) z każdego typu szkoły. Przyznanie nagród i wyróżnień leży w gestii szkoły.
6. Do dnia 08.11.2014 r. należy przekazać wytypowane prace do biura Regionalnego Oddziału PTTK „Szlak Brdy” w Bydgoszczy na ul. Sienkiewicza 1/I (dotyczy również osób, których szkoły nie zorganizowały konkursu).
7. W dniach 12-30.11.2014 r. nastąpi rozstrzygnięcie etapu oddziałowego. Finał eliminacji oddziałowych odbędzie się do dnia 20.12.2014 r. Będzie polegał na prezentacji najlepszych prac przez ich autorów, wystawie prac oraz wręczeniu nagród i wyróżnień zwycięzcom etapu oddziałowego.
8. Najlepsze prace z etapu oddziałowego zostaną zgłoszone do etapu wojewódzkiego, który zakończy się w marcu 2015 r. wręczeniem nagród i wyróżnień.
9. Komisja wojewódzka konkursu zgłosi do etapu centralnego (ogólnopolskiego) 10 najlepszych prac z etapu wojewódzkiego: a) trzy w grupie prac indywidualnych (po 1 z każdego typu szkoły),
b) trzy w grupie prac zespołowych (po 1 z każdego typu szkoły),
c) trzy prace w kategorii multimedialnej (po 1 z każdego typu szkoły),
d) jedną pracę wybraną spośród wszystkich prac ocenianych na etapie wojewódzkim, bez względu na kategorię i typ szkoły. 10. Etap centralny zostanie rozstrzygnięty w maju 2015 r. Najlepsze prace zostaną nagrodzone.

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Prace zgłoszone na konkurs mogą być publikowane na zasadach autorskich.
2. Prawo interpretacji niniejszego regulaminu i dokonywania w nim zmian przysługuje Oddziałowej Komisji Krajoznawczej R.O. PTTK "Szlak Brdy" w Bydgoszczy.
3. Wszelkie pytania dotyczące konkursu należy kierować do Tadeusza Frymarka, tel. 602 239 253.

Załącznik do regulaminu:
- "karta identyfikacyjna pracy"

Regulamin dostępny w formacie Adobe Acrobat (.pdf) oraz Word (.doc) na stronach:Regulamin (PDF)
Regulamin (DOC)

Karta pracy (PDF)
Karta pracy (DOC)